Alaca  ADVOCAAT

 

Privacyverklaring

1. Algemeen

Deze verklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens van het kantoor advocaat mr. A. Alaca. In de werkwijze van het kantoor staat het belang van de cliënt altijd voorop. De bescherming van de privacy van cliënten is dan ook erg belangrijk. Deze privacyverklaring zet uiteen hoe het kantoor persoonsgegevens verkrijgt, verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en welke rechten cliënten op basis van de (sinds 25 mei 2018 geldende) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen uitoefenen.
Persoonsgegevens in de zin van de AVG zijn – kort weergegeven – alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het kantoor verwerkt – onder meer in het kader van de dienstverlening én omdat de betrokkene die persoonsgegevens op eigen initiatief heeft verstrekt – (mogelijk) de navolgende persoonsgegevens van de betrokkene:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Nationaliteit
• Burgerservicenummer (BSN)
• Nummer identiteitsdocument (bijvoorbeeld paspoort of id-kaart)
• Adresgegevens
• Telefoonnummer, faxnummer
• E-mailadres
• Andere gegevens die de betrokkene op eigen initiatief heeft verstrekt, zoals financiële gegevens, bankrekeningnummers, sollicitatie, curriculum vitae, cijferlijst en/of motivatiebrief.

3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens op grond van toestemming van betrokkene(n), op grond van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang.
In het algemeen verwerkt het kantoor persoonsgegevens om het aanbieden en het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures, het innen van declaraties, advisering, bemiddeling en verwijzing.

4. Bewaartermijn

Het kantoor bewaart persoonsgegevens zolang als noodzakelijk is in het licht van de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist of redelijk en gerechtvaardigd is mede met het oog op de geldende verjaringstermijnen van rechtsvorderingen.

5. Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft de betrokkene(n) te allen tijde het recht om het kantoor te verzoeken inzage te verlenen in hun persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens te verkrijgen. De betrokkene(n) heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek tot inzage kan worden gericht aan advocaat mr. A. Alaca.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Het kantoor heeft passende maatregelen genomen om alle persoonsgegevens van de betrokkene te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

7. Uw persoonsgegevens en derden

Het kantoor deelt persoonsgegeven niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals wanneer een dossier wordt opgevraagd bij de rechtbank, bij correspondentie met een andere partij, of wanneer een deskundigenonderzoek wordt verricht. Daarnaast kan het kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, indien en voor zover het kantoor daartoe wettelijk verplicht is, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie.
Voor commerciële doeleinden worden gegevens in ieder geval niet gedeeld.

8. Aanpassing privacyverklaring

Het kantoor behoudt het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen van deze privacyverklaring worden op de website(s) van het kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze website.

9. Cookies en analytics

Deze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies” om de website in zijn geheel gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken – bijvoorbeeld om de navigatie op de website te versnellen. In de gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. U kunt cookies te allen tijde weigeren, mits uw browser dit toelaat. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn als uw browser is ingesteld om geen cookies (van onze website) te accepteren.
Onze website maakt gebruik van zogenaamde bezoekers analytics. Dit doen wij om inzicht te verkrijgen in de frequentie van de bekeken pagina’s en het gebruik van de website. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan hoeveel bezoekers onze website bezoeken, waar deze bezoekers vandaan komen, welke browser er gebruikt wordt. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens. IP adressen worden direct geanonimiseerd en zijn niet terug te leiden naar personen. Deze gegevens worden verzameld op het moment dat u op onze website bent en stoppen zodra u niet meer op onze website bent. Deze gegevens blijven alleen op onze website(s) en worden nooit gedeeld met derden.

10. Contact

In geval van vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens en deze privacyverklaring kan de betrokkene contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, mr. A. Alaca.