Alaca  ADVOCAAT

 

Algemene voorwaarden

1. mr. A. Alaca, advocaat: eenmanszaak

a. mr. A. Alaca, advocaat is een eenmanszaak, advocaat mr. A. Alaca is de betrokken advocaat.
b. De eenmanszaak staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30252455.
c. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten
tussen de advocaat mr. A. Alaca en de cliënt van toepassing, onverminderd de eventuele andere afspraken
die schriftelijk worden gemaakt.
d. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

2. Persoon opdrachtnemer

De opdracht tot rechtsbijstand wordt uitdrukkelijk uitsluitend verstrekt aan mr. A. Alaca in persoon en
uitsluitend door laatstgenoemde aanvaard, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of
aanvullende opdracht.

3. Uitvoering opdracht

a. De advocaat zal de haar verstrekte opdracht zorgvuldig en naar beste vermogen uitvoeren. Zij staat echter
niet in voor het behalen van een bepaald resultaat.
b. De werkzaamheden van de advocaat zullen zich beperken tot de haar verstrekte opdracht. Voor aspecten
van de zaak die voormelde kwestie niet rechtstreeks raken, rust op de advocaat in het geheel geen
verantwoordelijkheid of zorgplicht.
c. Omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht zullen partijen indien mogelijk vooraf – dat wil zeggen:
bij de aanvang van de overeenkomst van opdracht – overleg plegen. De cliënt geeft de advocaat bij dezen
toestemming tot het nemen van die acties die naar het oordeel van de advocaat in redelijkheid met de haar
bekende wensen van de cliënt overeenstemmen.
d. Indien de advocaat zich niet kan verenigen met door de cliënt gegeven aanwijzingen omtrent de
uitvoering van de opdracht, geeft zij dat onverwijld aan de cliënt te kennen. De advocaat is nimmer
verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen van de cliënt. De toepasselijkheid van art. 7:402 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, onverminderd het recht van de cliënt de overeenkomst van opdracht op te
zeggen indien de cliënt zich met de wijze van uitvoering van de opdracht door de advocaat niet kan
verenigen.
e. De advocaat staat vrij de aan haar verstrekte opdracht of delen ervan onder zijn verantwoordelijkheid te
laten uitvoeren door een andere advocaat en/of jurist en/of derde. De toepasselijkheid van de artikelen
7:404 BW en 7:407 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Honorarium en kosten

a. Aan de advocaat komt toe het honorarium en verschotten. Onder verschotten wordt verstaan onder meer: kosten van derden, griffierecht(en), kosten van uittreksels, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, leges,
getuigen en deskundigen en een eventuele proceskostenveroordeling.
b. Tussen advocaat en cliënt geldt de overeengekomen honorering, zoals deze door de advocaat schriftelijk
is bevestigd. Het honorarium zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd
met het overeengekomen uurtarief plus 6% kantoorkosten en 21% BTW, alsmede een vergoeding voor
reiskosten en verschotten.
c. Er wordt aan reiskosten in rekening gebracht een tarief van € 0,35 per gereden kilometer plus 21% BTW. 

d. De met de uitvoering van de opdracht gemoeide tijd wordt geregistreerd en in
rekening gebracht in eenheden van vijf minuten met een minimum per verrichting van vijf minuten.
e. De advocaat is gerechtigd zijn werkzaamheden tussentijds (bijvoorbeeld maandelijks) te declareren.
f. De advocaat is te allen tijde gerechtigd van de cliënt betaling te verlangen van een voorschot op zijn
honorarium en/of op verschotten of te maken kosten.
g. Iedere door de advocaat gedane schatting en/of opgave van het totaalbedrag van zijn honorarium en/of
verschotten en kosten is indicatief. Aan een dergelijke schatting en/of opgave kunnen geen rechten
worden ontleend.
h. De advocaat is gerechtigd het overeengekomen uurtarief per 1 januari van elk jaar aan te passen aan de
prijsontwikkeling in het voorgaande jaar.
i. Indien de cliënt een consument is, heeft deze in geval van verhoging van het uurtarief binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst van opdracht, het recht gemelde overeenkomst te ontbinden.
Indien de cliënt van gemeld recht tot ontbinding geen gebruik maakt binnen een maand na ontvangst van
de eerste factuur waarbij het hogere tarief wordt gerekend, vervalt dat recht.
j. Betaling van de facturen van de advocaat dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van gemelde betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is deze aan de
advocaat de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd.
k. Alle kosten verbonden aan de invordering van facturen met de tijdige betaling waarvan de cliënt in
gebreke is, komen voor rekening van de cliënt. De kosten worden bij dezen gesteld op ten minste 15%
van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 250,-.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

a. Op voorwaarde dat de cliënt binnen drie dagen na ondertekening van de overeenkomst de daartoe
vereiste bescheiden en gegevens aanlevert, zal de advocaat eenmalig een aanvraag tot gesubsidieerde
rechtsbijstand doen.
b. De cliënt verklaart zich ermee op de hoogte dat ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst van
opdracht geen zekerheid bestaat dat de aanvraag tot gesubsidieerde rechtsbijstand wordt gehonoreerd.
c. Indien de aanvraag tot gesubsidieerde rechtsbijstand wordt toegewezen, is de cliënt aan de advocaat
verschuldigd een eigen bijdrage.
d. Voor rekening van de cliënt komen alle verschotten en kosten verband houdende met de uitvoering van
de overeenkomst van opdracht, onder meer kosten van derden, griffierecht(en), kosten van uittreksels,
getuigen en deskundigen, en een eventuele proceskostenveroordeling.
e. Worden de voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand vereiste gegevens niet binnen drie dagen
na ondertekening van de overeenkomst aangeleverd of wordt de aanvraag tot gesubsidieerde
rechtsbijstand afgewezen of een aanvankelijk gegeven positieve beslissing (toevoeging) ingetrokken, in
dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing – vanaf de aanvang van de opdracht –
hetgeen is vermeld in artikel 4 onder a t/m k van deze Algemene Voorwaarden.

5. Aansprakelijkheid / verjaring / bewijs

a. De aansprakelijkheid van de advocaat jegens de cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of
verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag
waarop de door de advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval
aanspraak geeft. Indien en voor zover – om welke reden dan ook – krachtens de in de voormelde volzin
bedoelde verzekering geen uitkering mocht plaatsvinden of de verzekering geen dekking mocht bieden, is de aansprakelijkheid (als hiervoor bedoeld) van de advocaat beperkt tot het bedrag dat
laatstgenoemde in het kader van de overeenkomst van opdracht ter zake van honorarium aan de cliënt in
rekening heeft gebracht, evenwel met een maximum van € 1.250.
b. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in het vorige lid van het onderhavige artikel, geldt ook
voor schade die een gevolg is van het falen van en/of gebreken aan de door de advocaat bij de uitvoering
van overeenkomst van opdracht gebruikte zaken, waaronder apparatuur en software.
c. Bij het inschakelen van derden (waaronder een andere advocaat en/of jurist) bij de uitvoering van de
overeenkomst van opdracht zal de advocaat de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor eventuele
tekortkomingen van de derden bedoeld in de vorige volzin, is de advocaat nimmer aansprakelijk.
De advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (rechts-) handelingen en tekortkomingen van
welke aard dan ook van de door haar ingeschakelde derden.
d. De eventuele aansprakelijkheid van de advocaat voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende
met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, is uitdrukkelijk geheel uitgesloten.
Het bepaalde in voormelde volzin geldt als een derdenbeding ten behoeve van de advocaat, welk beding
door mr. A. Alaca bij dezen namens voormelde advocaat wordt aanvaard.
e. Iedere rechtsvordering verband houdende met een tekortkoming aan de zijde van de advocaat in de
nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht, verjaart door verloop van een jaar
nadat overeenkomstig de wettelijke regeling de verjaringstermijn is aangevangen. Indien de wet evenwel
een kortere verjaringstermijn aangeeft, geldt die kortere termijn.
f. In het kader van de beantwoording van de vraag of de advocaat jegens de cliënt is tekortgeschoten in de
nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht, en overigens ook in andere gevallen,
leveren de administratie en het dossier van de advocaat ten behoeve van laatstgenoemde jegens de cliënt
en derden volledig en dwingend bewijs op, onverminderd het recht van de cliënt tegenbewijs te leveren.

6. Opschorting / opzegging / einde overeenkomst van opdracht

a. De cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst van opdracht zonder inachtneming van een
opzegtermijn op te zeggen. De opzegging als bedoeld in de vorige volzin, dient schriftelijk te geschieden.
b. De advocaat is steeds bevoegd wanneer zich daartoe naar haar oordeel een deugdelijke reden voordoet –
bijvoorbeeld niet-tijdige voldoening van enige factuur – zonder voorafgaande ingebrekestelling de
uitvoering van de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten.
c. De advocaat is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen de overeenkomst van opdracht zonder
inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 2 BW wordt,
voor zover dat artikel de mogelijkheid van opzegging door de advocaat beperkt, uitdrukkelijk uitgesloten.
d. In geval van opschorting en/of opzegging van de overeenkomst van opdracht door de advocaat zal deze
jegens de cliënt nimmer tot schadevergoeding en/of enige compensatie gehouden zijn.
e. De overeenkomst van opdracht eindigt in ieder geval op de dag waarop de advocaat de cliënt schriftelijk
bericht dat het dossier is gesloten. Van de sluiting van het dossier op de wijze als bedoeld in de vorige
volzin, levert een kopie van de brief van de advocaat jegens de cliënt en derden volledig en dwingend
bewijs op, onverminderd het recht van de cliënt tegenbewijs te leveren.
f. De advocaat zal, nadat de overeenkomst van opdracht is geëindigd, het dossier ten minste vijf jaren
bewaren. De advocaat is gerechtigd het dossier na het verstrijken van die termijn te vernietigen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Tot kennisneming van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de
overeenkomst van opdracht, is uitsluitend de Rechtbank Den Haag bevoegd, behoudens indien het
geschil krachtens de wet dient te worden gebracht voor de sector kanton van een andere rechtbank.

8. Klachten- en geschillenregeling

Het kantoor hanteert een kantoorklachtenregeling die van toepassing is op de dienstverlening.
Deze regeling is openbaar op de website.

9. Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden en zijn eveneens via de website www.alaca-advocaat.nl in te zien.